MittDatasenter

Historien til Odd Berg Gruppen strekker seg tilbake til 1870-tallet på handelsstedet Gibostad på Senja der Daniel Sørensen drev forskjellige virksomheter, bl.a. handel, skipsekspedisjon, tilvirkning av fisk og et forholdsvis stort gårdsbruk. Utviklingen som fulgte de neste 150 årene vitner om et stort engasjement innen fiskeri og industrivirksomhet i Nord-Norge. Odd Berg Gruppen er i dag organisert i 3 forretningsområder; Industri, Eiendom og Finans. Industrivirksomheten arbeider blant annet med fôrmidler til marin oppdrett, næringsmiddellaboratorium og ferdigblandet betong, tunge bygningsmaterialer og salg av salt, grus og sand. Eiendomsdelen forvalter og utvikler gruppens eiendommer med hovedfokus på industri- og næringseiendom, Odd Berg Finans utfører konsernets porteføljeforvaltning og intern/ekstern finansiering. Forvaltningen er basert på moderne porteføljeteori med bred diversifisering og vekt på alternative investeringer. Serit leverer dataromstjenester og drifter i tilleg alle IKT-systemene til Odd Berg Gruppen med datterselskaper. Løsningene er basert på serverløsninger fra Serits distribuerte datasenter med en hybrid løsning med Office365 i skyen. Serit drifter også fagapplikasjoner, ERP systemer, nettverk og infrastruktur hvor vi drifter alt fra Wifi, switcher, brannmurer og fiberlinjene. Odd Berg hadde tidligere egne servere stående i et lokale som ikke var egnet for dette formålet. Da tiden var moden for utskifting av servere passet det å flytte innholdet på de fysiske serverne inn på virtuelle servere i Serits datasenter. På denne måten fikk selskapet eliminert en stor risikofaktor, samt redusert kostnadene. Og de behøvde ikke tenke på backup til sekundær lokasjon eller drift av infrastruktur, databaser, fagsystemer og klienter, da dette tas hånd om i Serits distrubuerte datasenterløsning.

Odd Berg Gruppen fikk gjennom Serit et velfungerende IKT system med tilnærmet 100% oppetid, samt tilgang på til enhver tid nødvendig kompetanse. Samtidig fikk vi en strategisk samarbeidspartner for videreutvikling av våre IKT behov. Dette gjorde at Odd Berg Gruppen kunne konsentrere seg helt og fullt på egen kjernevirksomhet.

Gunny Engenes (Administrasjonssjef Odd Berg Gruppen)